News

er3.jpg
Ogres novada Sociālais dienests sniedz arvien daudzveidīgākus pakalpojumus PDF Печать E-mail
11.05.2023 09:52
Ogres  novada Sociālais dienests pēc Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) jaunā organizatoriskā struktūrā darbojas kopš 2022. gada janvāra. Tajā ietilpst Sociālo pakalpojumu nodaļa, Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem, Sociālās palīdzības nodaļa, kuru darbinieki veic klientu pieņemšanu astoņpadsmit attālinātajās klientu pieņemšanas vietās, saglabājot visas klientu pieņemšanas vietas, kas bija arī pirms ATR, kā arī sešas struktūrvienības - Ģimenes atbalsta dienas centrs, Dienas centrs “Saime”, Sociālais dienas aprūpes centrs, Rehabilitācijas pakalpojumu centrs, Specializētās darbnīcas un Atkarību profilakses punkts.

Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa atzīst, ka kopš novadu apvienošanas ir paveikts ļoti daudz un esam labs piemērs arī citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas uz Ogri brauc pieredzes apmaiņā: “Šogad esam pieņēmuši divu institūciju pārstāvjus - no Sociālā aprūpes centra “Ezerkrasti”, kas nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kā arī kolēģus no Liepājas, kas guva pieredzi ikdienas darbu organizēšanā Specializētajās darbnīcās personām ar garīga rakstura traucējumiem, bet aizvadītajā gadā Ogres novada Sociālajā dienestā viesojās sešu dažādu iestāžu pārstāvji.”

Ogres novada Sociālais dienests specializētās darbnīcas 04.2023.
Kā norāda vadītāja, viens no Sociālā dienesta mērķiem ir sniegt pēc iespējas kvalitatīvākus un daudzveidīgākus pakalpojumus, tāpēc darbinieki regulāri piedalās profesionālās pilnveides apmācībās un apgūst jaunas sociālā darba metodikas darbam ar dažādām mērķa grupām. Pašlaik Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstībā pašvaldība” ietvaros darbinieki piedalās apmācību programmās “Sociālais darbs daudzveidīgā sabiedrībā”, “Sociālais darbs ģimenēm ar bērniem” un “Metodika sociālajam darbam ar grupu”. Veiksmīgam darbam svarīga ir arī darbinieku savstarpējā sadarbība un komunikācija, tāpēc pagājušais gads bija vērsts arī uz darbinieku saliedēšanos.

Šobrīd visvairāk darbu apgrūtina tas, ka joprojām ir vakantas sociālo darbinieku amata vietas un valstī kopumā trūkst sociālā darba speciālistu. “Pašlaik notiek speciālistu “pārpirkšana” no pašvaldības uz pašvaldību, īpaši tas attiecas uz darbiniekiem atbalsta nodaļā ģimenēm ar bērniem.

Diemžēl novadā joprojām trūkst nevalstiskās organizācijas, kuras sniegtu dažāda veida sociālos pakalpojumus, kas nodrošinātu pilnīgāku iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu un būtu kā resurss pašvaldībai. 

Novadā ir dažādas biedrības, kas savā interešu lokā socializējas, risina kopīgas problēmas, piemēram, invalīdu biedrības, senioru biedrības u.c. Šobrīd Sociālajam dienestam ir sadarbība ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”, kas nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu, savukārt biedrība “Latvijas Sarkanais krusts” iedzīvotājiem nodrošina ES finansēto pārtikas un pirmās nepieciešamības preču izdali trūcīgajiem iedzīvotājiem, kā arī šī un vairākas citas biedrības iedzīvotājiem nodrošina humānās palīdzības saņemšanas iespējas. SIA “Fazer Latvija” jau daudzu gadu garumā reizi nedēļā nodrošina ziedojumu trūcīgām personām, dāvinot maizi.

Samazinās trūcīgo un maznodrošināto mājsaimniecību skaits

Salīdzinot ar pagājušo gadu, novadā ir samazinājies trūcīgo un maznodrošināto mājsaimniecību skaits (2021. gadā bija 1948 mājsaimniecības, 2022. gadā – 1897, bet uz šī gada aprīli minētajai mērķa grupai atbilst 1192 mājsaimniecības). S. Ozoliņa atzīst, ka tas ir labs rādītājs, taču lielākoties saistīts ar pensiju indeksāciju un minimālās algas apjoma palielināšanos. Šobrīd valstī noteikts, ka trūcīgas  un maznodrošinātas mājsaimniecības statuss tiek piešķirts, izvērtējot mājsaimniecības materiālos resursus. Trūcīgas mājsaimniecības statusu piešķir, ja pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ienākumi mēnesī ir līdz 272 eiro un 190 eiro katrai nākamajai personai, savukārt maznodrošinātās mājsaimniecības statuss Ogres novadā šobrīd ir noteikts 380 eiro mēnesī pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, 276 eiro katrai nākamai. Šī gada jūlijā stāsies spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, līdz ar to būs jāpārskata arī Ogres novada maznodrošināto mājsaimniecību ienākumu slieksnis, kā rezultātā var mainīties arī maznodrošināto to mājsaimniecību skaits, kuras būs tiesīgas saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

Salīdzinot 2022. gadā un 2023. gadā piešķirto pabalstu skaitu, konstatējams, ka ir samazinājies Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta saņēmēju skaits (2022. gadā to saņēma 63 mājsaimniecības jeb 126 personas, bet 2023. gadā – 56 mājsaimniecības jeb 95 personas). Savukārt, ir palielinājies mājokļa pabalsta saņēmēju skaits (2022. gadā – 304 mājsaimniecības jeb 378 personas, 2023. gadā – 427 mājsaimniecības jeb 588 personas), t.sk., mājokļa pabalsts tika piešķirts arī Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ir tiesīgi saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus kā Ogres novada iedzīvotāji.

Kabinets 
Sociālie pakalpojumi pieejami visā novadā

S.Ozoliņa atzīmē, ka pēc novada reorganizācijas neviena klientu pieņemšanas vieta nav likvidēta: “Katrā pagastā palikusi attālinātā klientu pieņemšanas vieta. Visi darbinieki ir pārprofilēti trīs nodaļās - sociālie pakalpojumi, sociālā palīdzība un ģimenes atbalsta nodaļa. Ņemot vērā pieprasījumu un speciālistu kapacitāti, tiek izvērtēts, cik bieži darbinieki pieņem apmeklētājus attālinātajās klientu pieņemšanas vietās.”

IIkšķilē deinstitucionalizācijas projekta ietvaros izvērtētajām personām tiek nodrošināti arī fizioterapeita un mākslas terapeita pakalpojumi, savukārt Lielvārdē pieejams rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem, taču pēc projekta īstenošanas šos pakalpojumus ir plānots sniegt arī citām mērķa grupām.

Aktīvi darbojas Ogres novada Sociālā dienesta struktūrvienības

Viena no Sociālā dienesta struktūrvienībām ir Specializētās darbnīcas (rokdarbu, sveču, ziepju, kokapstrādes un keramikas darbnīcas), kurās pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un kurām ir noteikta I vai II invaliditātes grupa nodrošina prasmes veicinošas aktivitātes, darba iemaņu apguvi un speciālistu atbalstu. Specializētās darbnīcas piedalījās Ogres novada pašvaldības rīkotajās uzņēmēju dienās ar mērķi veicināt personu ar garīgā rakstura traucējumiem integrāciju sabiedrībā.

Priecājamies, ka Specializētās darbnīcas  arī ar patiesu aizrautību iesaistījās ierakumu sveču izgatavošanā Ukrainas karavīriem.

Joprojām ikdienā aktīvi darbojas arī dienas centrs “Saime”, kuri arī šogad piedalīsies ikgadējā SENI CUP futbola turnīrā Staicelē.

Lielvārdē darbojas Sociālais dienas aprūpes centrs, kas sniedz pakalpojumus dažādām mērķa grupām, piemēram, organizē un vada atbalsta grupas personām ar garīgā rakstura traucējumiem un personām ar kustību traucējumiem, notiek arī tematiskie pasākumi un citas aktivitātes.

Pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ik gadu vasarā tiek rīkota nometne “Iespēja”, un arī šogad ir paredzēta nometne “Iespēja – 10 gadi kopš pirmās nometnes”, kurā aktīvi piedalās Dienas centrs “Saime”, Specializētās darbnīcas un Sociālais dienas aprūpes centrs u.c.

Ģimenes atbalsta dienas centrā nodrošina saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, kā arī tiek vadītas izglītojošas grupu nodarbības Ogres novadā dzīvojošiem pusaudžiem un jauniešiem un arī viņu vecākiem. Ģimenes atbalsta dienas centra aktivitātes ir pieejamas arī Ogresgalā, savukārt Ciemupē notiek ne tikai aktivitātes bērniem, bet tiek organizētas arī tematiskās pēcpusdienas/radošās meistarklases senioriem.

Specializētās darbnīcas sveces Ukrainai 13022023
Atkarību profilakses punktā Ogrē 2023. gada pirmajā ceturksnī pakalpojumus saņēma 122 pilngadīgas personas, tajā skaitā injicējamo narkotisko vielu lietotājas, ar ļaunprātīgas alkohola lietošanas problēmām, līdzatkarības problēmām, HIV/AIDS problēmām. Ogres novada izglītības iestāžu jauniešiem tika novadītas nodarbības par apreibinošo vielu ietekmi, tāpat Atkarību profilakses punktā darbojas dažādas atbalsta un pašpalīdzības grupas - anonīmo alkoholiķu grupa, grupa personām ar līdzatkarības problēmām un grupa personām, kuru ģimenēs ir HIV+  ģimenes loceklis.

Iedzīvotājiem ir ļoti nepieciešams Sociālā dienesta psihologa pakalpojums - 2023. gada pirmajā ceturksnī pakalpojums tika sniegts 115 personām, t.sk. Ukrainas civiliedzīvotājiem. S. Ozoliņa atzīst, ka aizvien aktuāla problēma ir vardarbība ģimenē un ārpus tās, vardarbību vēršot gan pret bērniem, gan pilngadīgām personām. Sociālais dienests novēro, ka būtiskas sekas ir atstājusi arī Covid-19 dēļ ieviestā ārkārtas situācija valstī, kkad cilvēki bija spiesti būt izolēti no sabiedrības, tādējādi saasinājās iekšējās problēmas ģimenēs. Pozitīvi vērtējams tas, ka sabiedrība ir kļuvusi izglītotāka un ziņo par šiem gadījumiem.

Papildu sociālā darba izaicinājumi - atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem un energoatbalsta piešķiršana

Pēdējā gada laikā Sociālais dienests sniedz atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Krievijas izraisītā kara dēļ ir pametuši savu valsti un apmetušies Ogres novada administratīvajā teritorijā. Novadā pašlaik dzīvo 341 Ukrainas civiliedzīvotājs jeb 157 mājsaimniecības. Sociālais dienests viņiem nodrošina konsultācijas dažādos jautājumos, sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.  

Otrs izaicinājums ir energoatbalsta sniegšana, kas iedzīvotājiem tiek nodrošināta no 2022. gada 1.oktobra līdz šī gada maija beigām. Atbalsts tika sniegts mājsaimniecībām, kuras apkurei izmantoto elektroenerģiju, koksnes granulas, koksnes briketes un malku, no šī gada februāra arī sašķidrinātās naftas gāzes izmaksu un marķētās dīzeļdegvielas izmaksu pieauguma daļēju kompensāciju mājsaimniecībām. Saņemti 8057 iesniegumi, kas ir ļoti daudz, un kopumā ticis  izmaksāts atbalsts 562 436,75 eiro apmērā.

Šī gada lielākais izaicinājums - pakalpojumu sniegšana Suntažu ielā 2, Ogrē

Šogad plānots atvērt jaunus pakalpojumus Suntažu ielā 2, Ogrē, kur noslēgumam tuvojas būvdarbi. Ir paredzēti 10 grupu dzīvokļi (ar diennakts personāla atbalstu), 3 “atelpas brīža” vietas 12 personām ar garīga rakstura traucējumiem, sociālās rehabilitācijas pakalpojums 63 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centra pakalpojums ar 10 vietām, kopumā 20 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Šobrīd ir uzsākti administratīvie darbi pakalpojumu īstenošanai.

Suntažu iela 2, Ogre  09.05.2023
S. Ozoliņa saka lielu paldies pašvaldībai par atbalstu un iedzīvotājiem par sapratni, jo sākotnēji bija pausta liela sabiedrības pretestība pakalpojuma izveidei konkrētajā vietā un konkrētai mērķa grupai. Pateicoties skaidrojošajam un izglītojošajam darbam, t.sk. informatīvajām kampaņām, piemēram, izvietotajām fotogrāfijām autobusu pieturās, sabiedrība guva sapratni, ka viss nav tik melns, šie cilvēki ir starp mums un mums jāpalīdz viņiem integrēties sabiedrībā.

Šī gada maijā plānots atvērt Specializētās darbnīcas Jumpravā, kur paredzētas rokdarbu, ādas apstrādes un aušanas darbnīcas.

S. Ozoliņa norāda, ka ideju ir daudz un gaidāma saspringta vasara. “Ikdienā konstatējam, ka vēl ir virkne pakalpojumu, kuri būtu nepieciešami iedzīvotājiem, piemēram, izveidot dienas centru, kurā pilngadīgas personas ar demenci var pavadīt kopā dienu speciālista uzraudzībā.  Pretējā gadījumā šīs personas ir nepieciešams ievietot ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, jo ģimenes locekļi savu ikdienu un darba gaitas nevar salāgot ar personas uzraudzīšanu.”   

S.Ozoliņa pateicas pašvaldībai par atbalstu, kā arī darbiniekiem par saliedētību un atsaucību, sapratni un atbildību, veicot darba pienākumus.
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ĪSUMĀ

Šī gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2023.gada pirmo ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc kalendāri koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 5,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Būvniecības apjoms par 22% samazinājās ēku būvniecībā, bet inženierbūvniecībā un specializētajos būvdarbos palielinājās attiecīgi par 19% un 3,1%. CSP informē, ka apjoma pieaugumu galvenokārt veicināja saules paneļu un ar tiem saistīto iekārtu uzstādīšana. Inženierbūvniecības apjoma kāpumu noteica pieaugums pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecībā par 35,2% un ceļu un dzelzceļu būvniecībā par 2,5%. Pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar 2023.gada ceturto ceturksni, būvniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli koriģētiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 2,9%. Ēku būvniecība samazinājās par 16%, inženierbūvniecība - par 15,7%, savukārt specializētie būvdarbi palielinājās par 3,1%.

ORNITOLOGS KĀRLIS GRIGULIS. skatīties YouTube