News

er3.jpg
Aptauja par Iedzīvotāju padomju izveidošanu Ogres novadā PDF Печать E-mail
PAŠVALDĪBA
04.04.2024 20:13
Pamatojoties uz 27. martā Ogres novada pašvaldības domes sēdē pieņemto lēmumu, tiek rīkota aptauja, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Iedzīvotāju padomju izveidošanu Ogres novadā.

Aptaujā var piedalīties Latvijas Republikas pilsoņi, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vai kuriem pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums šajā teritorijā.

Aptauja tiek rīkota laikā no 2024. gada 2. aprīļa līdz 2024. gada 3. maija plkst. 16.00.

Piedalīties aptaujā var divos veidos:

-aizpildot anketu elektroniski;
-aizpildot anketu papīra formātā, ievietojot to aploksnē, aploksni ar tajā ievietotu aptaujas anketu iemetot aptaujai speciāli paredzētā kastē šādās vietās (šo vietu darba laikā) Ogres novadā:
Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē;
Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC): Ikšķilē, Peldu ielā 22, Ķegumā, Lāčplēša ielā 1, Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, Birzgalē, Lindes ielā 2, Rembatē, Lielvārdes ielā 3, Tīnūžos, “Kraujās”;
Ogres novada pagastu pārvaldēs.
Anketas un aploksnes būs pieejamas augstāk norādītajās vietās.

Aptaujas anketas, kas ievietotas aptaujai speciāli paredzētā kastē, tiks uzglabātas tajā visu aptaujas norises laiku. Aptaujai beidzoties, aploksnes ar aptaujas anketām tiks atvērtas, datus no anketas pārnesot  uz aptaujas elektronisko versiju, vienlaikus saglabājot arī drukāto aptaujas anketu.

Pēc sabiedrības viedokļa noskaidrošanas aptaujas rezultāti tiks iesniegti Ogres novada pašvaldības domei lēmuma pieņemšanai par iedzīvotāju padomju izveidošanu Ogres novadā – apstiprināšanu, noraidīšanu vai uzdevuma precizēšanu.

Visi aptaujas dati gan elektroniskā veidā, gan drukāta veidā tiek uzglabāti līdz Ogres novada pašvaldības izpilddirektora ziņojumam domei par aptaujas rezultātiem, pēc tam tos iznīcinot, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību.

Kas ir Iedzīvotāju padomes?
Pašvaldībā var izveidot konsultatīvas pašvaldības institūcijas — iedzīvotāju padomes, lai nodrošinātu vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvību un pašvaldības teritorijas attīstību, veicinot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību kopējam labumam.

Iedzīvotāju padomes kompetence
Iedzīvotāju padome ir teritoriāla, un tai ir konsultatīvs raksturs.

Iedzīvotāju padomēm ir iespēja sistemātiski ietekmēt pašvaldības lēmumus, ja tie skar attiecīgās teritorijas intereses, un pašvaldībai ir jākonsultējas ar Iedzīvotāju padomi par jautājumiem, kas skar teritorijas labiekārtošanu, kultūru un saimniecisko darbību.

Iedzīvotāju padomēm ir arī tiesības iesniegt lēmuma projektus izskatīšanai domē, paust domei savu viedokli vai redzējumu kādā jautājumā, ierosināt publisko apspriešanu un iesniegt iesniegumus pašvaldības institūcijām.

Atkarībā no konkrētās padomes nolikuma tā var tikt iesaistīta arī attīstības plānošanas jautājumu apspriešanā, viedokļa sagatavošanā par nozīmīgiem dokumentiem un citu jautājumu izskatīšanā. 

Padomes darbība ir balstīta uz demokrātiskiem principiem
Lēmumi tiek pieņemti, padomes locekļiem par tiem balsojot, un Iedzīvotāju padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no tās locekļiem. Katram no viņiem ir tiesības sasaukt Iedzīvotāju padomes sēdi un ierosināt izskatāmos jautājumus. Iedzīvotāju padome sanāk ne retāk kā reizi ceturksnī; tās darbība ir atklāta (ikvienam attiecīgās teritorijas iedzīvotajam ir tiesības piedalīties Iedzīvotāju padomes sēdē) un izsekojama (sēžu protokoli ir publiski pieejami). Savā darbībā Iedzīvotāju padome uztur pastāvīgu saikni ar attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem.

Darbs iedzīvotāju padomē ir brīvprātīgs, taču svarīgi, ka pašvaldība atbalsta Iedzīvotāju padomes darbību, nodrošinot to ar tehniskajiem līdzekļiem, telpām un citu nepieciešamo atbalstu.

Tiesības vēlēt Iedzīvotāju padomi
Padomi ir tiesīgas vēlēt fiziskās personas, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu un ir Latvijas Republikas pilsoņi vai tādi Eiropas Savienības pilsoņi, kuri nav Latvijas Republikas pilsoņi, bet ir reģistrēti Fizisko personu reģistrā.

Citus ar dzīvesvietu vai īpašuma piederību saistītus priekšnoteikumus dalībai padomes vēlēšanās var noteikt padomes nolikumā.

Tiesības tikt ievēlētam Iedzīvotāju padomē
Par padomes locekli var būt fiziskā persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un ir Latvijas Republikas pilsonis vai tāds Eiropas Savienības pilsonis, kurš nav Latvijas Republikas pilsonis, bet ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā. Par padomes locekli nav atļauts būt domes deputātam, pašvaldības izpilddirektoram un viņa vietniekam.

Pašvaldība, izdodot Iedzīvotāju padomes darbības nolikumu, tajā nosaka padomes locekļu skaitu un kandidātu izvirzīšanas kārtību no katras teritoriālās vienības teritorijas iedzīvotāju vidus, nodrošinot iespēju iedzīvotājiem izvirzīt savus kandidātus.
Plašāk - www.ogresnovads.lv