News

er3.jpg
Paziņojums par saistošo noteikumu “Par braukšanas maksas atvieglojumu izglītojamajiem Ogres novadā” projekta publicēšanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai PDF Печать E-mail
18.04.2024 20:56
Ogres novada pašvaldības dome 2022. gada 25. augustā pieņēma saistošos noteikumus Nr. 22/2022 “Par braukšanas maksas atvieglojumu izglītojamajiem Ogres novadā”. Tie tika izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, kas ir zaudējis savu spēku, līdz ar to  spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais akts.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punktu dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Pamatojoties uz augstākminēto, sagatavots jauns saistošo noteikumu “Par braukšanas maksas atvieglojumu izglītojamajiem Ogres novadā” projekts un paskaidrojuma raksts.

Saistošie noteikumi nosaka braukšanas maksas atvieglojumu Ogres novada administratīvajā teritorijā esošu vispārējās pamata un vidējās izglītības vispārējās pamata un vidējās izglītības programmu izglītojamiem, kuri dzīvesvietu deklarējuši Ogres novada administratīvajā teritorijā un kārtību, kādā šis atvieglojums tiek piešķirts.

Atbilstoši noteikumiem skolēni, kuri apmeklē Ogres novada administratīvajā teritorijā esošās vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes un kuru dzīvesvieta atrodas tālāk nekā vienu kilometru no izglītības iestādes. Pašvaldība piešķir braukšanas maksas atvieglojumu sabiedriskajā transportā 100% apmērā no izglītojamā deklarētās dzīves vietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ ne vairāk kā piecdesmit braucieniem mēnesī. Braukšanas maksas atvieglojums tiek piemērots Ministru kabineta noteiktajā mācību gada laikā, to nepiemēro brīvdienās, svētku dienās, izglītojamo brīvlaikos, kā arī laikā, kad mācības izglītības iestādēs nenorisinās.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām. Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā.

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstveidā var iesniegt līdz 2024. gada 3. maijam:

Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē; Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC);
elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .