News

er3.jpg
Paziņojums par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā” projekta publicēšanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai PDF Печать E-mail
18.04.2024 21:07
Ogres novada pašvaldības dome 2022. gada 27. janvārī pieņēma saistošos noteikumus Nr. 2/2022 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā”, kas ir  izdoti saskaņā ar Izglītības likumu un likumu “Par pašvaldībām”, kas ir zaudējis spēku, līdz ar to spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais akts vai tā daļa.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punktu dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību šim likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši šajā likumā ietvertajam pilnvarojumam. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Ogres novada Izglītības pārvalde izvērtējusi esošos saistošos noteikumus un secinājusi, ka pašvaldība izrāda labo gribu, piedaloties privāto izglītības iestāžu, kuras piedāvā alternatīvas izglītības formas un metodes un atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā, finansēšanā uz savstarpēju līgumu pamata.

Ogres novada administratīvajā teritorijā ir divas privātās izglītības iestādes - Pamatskola “Ogres Baltā Valdorfskola” un Pamatskola “Ikšķiles Brīvā skola”, kas nodrošina pamatizglītības programmu klātienē, izmantojot alternatīvas mācību metodes (Montesori un Valdorfpedagoģijas mācību metodes). Ogres novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestādēs šāds piedāvājums nav plaši pieejams, līdz ar to Ogres novada iedzīvotājiem ir iespēja saņemt alternatīvu izglītības pakalpojumu minētajās skolās. Pašvaldības finansējuma apmērs vienam izglītojamajam ir atbilstošs pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs aprēķinātajām vidējām izmaksām vienam izglītojamajam mēnesī, kas 2024. gadā ir 95,89 euro mēnesī, ņemot vērā iepriekšējā budžeta gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus saskaņā ar izdevumu tāmi.

Pašvaldības finansējums tiek piešķirts arī ārpus Ogres novada administratīvās teritorijas reģistrētajām privātajām izglītības iestādēm, jo pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs nav pieejama pamatizglītības programmu apguve neklātienes un tālmācības formā. Šādā gadījumā finansējuma apmērs vienam izglītojamajam ir atbilstošs pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs attiecīgajā budžeta gadā aprēķinātajām zemākajām izmaksām vienam izglītojamajam mēnesī saskaņā ar izdevumu tāmi, kas 2024. gadā ir aprēķināts 41,95 euro mēnesī.

Pamatojoties uz augstākminēto, sagatavoti saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā” un paskaidrojuma raksta projekts.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām. Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā.

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstveidā var iesniegt līdz 2024. gada 3. maijam:

Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē; Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC);
elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .