News

er3.jpg
Tiek atcelts būvvaldes lēmums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Draudzības ielā 4, Ogrē ekspluatācijas aizliegumu PDF Печать E-mail
25.06.2024 20:53
Pamatojoties uz sertificēta būvspeciālista tehniskās apsekošanas rezultātā sniegto atzinumu, šī gada 2. maijā Ogres novada būvvalde pieņēma lēmumu aizliegt ēkas Draudzības ielā 4, Ogrē turpmāko ekspluatāciju līdz bīstamības novēršanai.

Šodien, 20. jūnijā, Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums atcelt Ogres novada pašvaldības būvvaldes lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Draudzības ielā 4, Ogrē ekspluatācijas aizliegumu, vienlaikus ēkas īpašniekiem vai to pilnvarotajai personai uzdodot novērst ēkai konstatētās bīstamības un informēt par to pašvaldību.

Būvvalde 2. maijā pieņemto lēmumu skaidroja ar to, ka būves Draudzības ielā 4 apsekošanu ir veicis aktīvs, sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, kurš atbilstoši Būvspeciālistu noteikumiem to ir tiesīgs darīt. Savukārt atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajam, būvvalde nav tiesīga un tai nav atbilstošas kompetences veikt aprēķinus vai pašai veikt būves, tās daļas vai iebūvēto būvizstrādājumu tehnisko izpēti. Sertificēta speciālista secinājums, ka dzīvojamā māja uzskatāma par nedrošu būvi, kalpo par pietiekošu pamatu, lai būvvalde pieņemtu lēmumu par tās ekspluatācijas aizliegumu.

Lai būves ekspluatācija būtu droša, nepieciešama kvalitatīva, periodiska tās tehniskā apsekošana, kas ir veicama būves ekspluatācijas laikā. Tehniskā apsekošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai jāveic ne retāk kā reizi 10 gados. Saskaņā ar SIA “Ēku projekti&Pārvaldīšana” un SIA “Business city” līgumu sertificētam būvspeciālistam tika uzdots veikt nekustamā īpašuma tehnisko apsekošanu. Savā atzinumā viņš atzina ēku par nedrošu būvi, konstatējot tās pirmsavārijas stāvokli un norādot, ka ēkā draud iestāties pēkšņs neprognozējams pilnīgs vai daļējs ēkas būvkonstrukciju darbspējas zudums. Nedz būvspeciālists, nedz būvvalde nevar paredzēt, kad šāds pēkšņs neprognozējams notikums var iestāties, taču, iestājoties avārijai, sekas būtu smagas –  ciestu 28 nekustamie īpašumi – dzīvokļi, kuros deklarētas 49 personas un uzturas vēl vairāk. Atzinumā dotas skaidras indikācijas bīstamībai, kuras būvvalde nevarēja neņemt vērā. Ievērojot to, kādas intereses ir pretnostatāmas, proti, cilvēku drošība vai tiesības izmantot īpašumu, iestādes piesardzība, dodot priekšroku cilvēku drošībai, ir attaisnojama.

Pēc būvvaldes lēmuma saņemšanas, ēkas dzīvokļu īpašnieki lūdza pašvaldību atcelt būvvaldes lēmumu, pamatojoties uz pēcāk pasūtītajiem un saņemtajiem SIA “MB CONTINENT” un SIA “ADO birojs” būves tehniskās apsekošanas atzinumiem, kas apliecina, ka ēka neatrodas pirmsavārijas stāvoklī. Tās galvenās nesošās konstrukcijas uz apsekošanas brīdi kopumā ir stabilas un pietiekoši noturīgas, līdz ar to nav pamata apturēt ēkas ekspluatāciju.  

Tā kā pašvaldība viena mēneša laikā saņēma trīs dažādu sertificētu būvspeciālistu izstrādātus tehniskās apsekošanas atzinumus, kuri ir savstarpēji pretēji, tā lūdza neatkarīgam ekspertam SIA “LBS-Konsultants” tos izvērtēt. Piesaistītie speciālisti norādīja, ka ēka Draudzības ielā 4, Ogrē nav pienācīgi uzturēta, taču visu  būvspeciālistu atzinumā norādītie veicamie pasākumi ir izpildāmi tās ekspluatācijas laikā un neradīs apdraudējumu ēkas iemītniekiem. Dzīvojamajai ēkai nepieciešams uzturošais remonts, kas skar atsevišķu konstrukciju tehniskā stāvokļa uzlabošanu.

Ņemot vērā augstāk minēto un sertificēta speciālista izstrādāto tehniskās apsekošanas atzinumu, secināms, ka būvvalde, atbilstoši lēmuma pieņemšanas brīdī konstatētajiem apstākļiem un speciālista secinājumiem, to ir pieņēmusi pamatoti. Tomēr, izvērtējot saņemtos papildu speciālistu atzinumus un SIA “LBS-Konsultants” secinājumus, pašvaldības dome konstatēja, ka šis lēmums ir atceļams.

Pirms lēmuma pieņemšanas Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis atvainojās visiem iedzīvotājiem, kuriem nācās ciest šī lēmuma rezultātā. Tomēr uzsvēra, ka pirmajā vietā ir iedzīvotāju drošība, kā piemēru norādot lielveikala “Maxima” sagrūšanu Rīgā (Zolitūdes traģēdiju): “Ja mēs neievērojam kādas lietas, tas var novest pie traģēdijas. Būvvaldes speciālisti godprātīgi pieņēma šādu lēmumu. Ja notiktu avārija, neviens no viņiem nevēlētos būt atbildīgs, ka laicīgi nav atbilstoši rīkojies.”

Būvvaldei tiek uzdots izdot jaunu lēmumu, savukārt ēkas īpašniekiem vai to pilnvarotajai personai novērst konstatētās bīstamības, informējot par to pašvaldību, tai skaitā veikt ēkas konstrukciju tehniskā stāvokļa uzlabošanas darbus un plaisu atvēršanās monitoringu, veicot nolasījumus un ierakstot tos novērojumu žurnālā ik pēc 15 dienām. Būvvaldes pienākums ir kontrolēt šo uzdevumu izpildi, ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos apsekojot ēku līdz tehniskajā atzinumā norādīto ēkas nesošo konstrukciju mehāniskās stiprības un stabilitātes trūkumu novēršanai.